Biznes w PolsceBiznes za granicąLiechtenstein

Fundacja rodzinna w Polsce kontra fundacja prywatna w Lichtensteinie. Którą wybrać?

fundacja rodzinna czy prywatna

Fundacja rodzinna w Polsce kontra fundacja prywatna w Lichtensteinie. Którą wybrać?

Ustawa o fundacji rodzinnej, zgodnie z planem ma wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie 2023 roku. Jej zasadniczym celem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Czyli czego?

Idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, by majątek biznesowy, a tym samym firma –  nie podzieliła się po śmierci właściciela – Fundatora. Przy jednoczesnym korzystaniu przez spadkobierców z wypracowanego majątku. Majątek rodzinny staje się własnością tej fundacji. Polska fundacja rodzinna jest wzorowana na fundacjach tego typu działających w wielu państwach europejskich, jak np. Liechtensteinie.

Fundacja rodzinna jako narzędzie planowania bezpiecznej sukcesji

Sukcesja jest jednym z wielu wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. W Polsce większość przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Wiele z nich mierzy się, lub będzie się mierzyć w niedalekiej przyszłości, z koniecznością przekazania majątku następcom prawnym. Fundacja rodzinna pozwoli zbudować struktury organizacyjne, które zapewnią kontynuację biznesu i ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Ma również zapewnić rodzinie środki finansowe, jednocześnie realizując wizję fundatora oraz dbać o przyjęte przez niego w biznesie wartości.

Fundacja prywatna w Lichtensteinie – najważniejsze cechy

W Lichtensteinie celem założenia fundacji rodzinnej jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności majątku, w związku ze sporami rodzinnymi. Niejednokrotnie fundacja rodzinna ma rozwiązać spory i konflikty pomiędzy przyszłymi spadkobiercami tego majtku. Często wydzielane są również np. comiesięczne pensje, które obwarowane mogą być wieloma warunkami. Takie zabezpieczenie majątku pozwala także zminimalizować ewentualne ryzyko gospodarcze i geopolityczne oraz skutki niestabilności politycznej.

Beneficjentem Fundacji w Lichtensteinie może zostać zarówno fundator,  członkowie Rady Fundacji, protektor, albo inna osoba trzecia. Nie ma także żadnych ograniczeń co do liczby beneficjentów. Beneficjenci fundacji rodzinnej to co do zasady osoby uprawnione do otrzymywania korzyści z fundacji. Możemy wyróżnić beneficjentów, którzy są określani imiennie, bądź rodzajowo. Rodzajowo, czyli określeni według pewnej cechy np. zstępni i krewni fundatora w I i II linii. Możemy spotkać się również z beneficjentami:

  • warunkowymi – nabywają oni prawo do otrzymywania określonych korzyści dopiero, gdy spełni się dany warunek np. ślub, obrona pracy magisterskiej,
  • bądź beneficjentami dyskrecjonalnymi, którzy to staną się beneficjentami uprawnionymi do określonych świadczeń z fundacji, na podstawie decyzji organu fundacji, czy też beneficjentami ostatecznymi – mają otrzymać pozostały po likwidacji fundacji majątek.

Fundacja, co istotne, nie odpowiada swoim majątkiem za prywatne długi, ani inne zobowiązania beneficjentów. Dodatkowo dane beneficjentów są w pełni poufne.

Więcej o fundacji prywatnej w Lichtesteinie pisaliśmy >tutaj<.

Fundacja rodzinna w Polsce – najważniejsze cechy

Beneficjentem polskiej fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba fizyczna oraz organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego. Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. W obecnym projekcie ustawy o fundacji rodzinnej brak jest możliwości sporządzenia statutu, który wypisałby indywidualne wymagania wobec potencjalnych beneficjentów, tak jak jest to możliwe w Lichtensteinie. Dla przykładu w statucie fundacji prywatnej w Lichtensteinie możemy zastrzec, że spadkobiercy Fundatora mogą zostać beneficjentami, jeśli w przypadku zawarcia związku małżeńskiego podpiszą z partnerem intercyzę rozdzielającą ich majątki. W statucie  polskiej fundacji rodzinnej nie będzie można zawierać takich zapisów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Fundacja rodzinna – zasady opodatkowania

Zgodnie z założeniami projektu polskiej ustawy, fundacje rodzinne jako podmioty nabywające osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, podlegać będą zasadom opodatkowania dochodów osób prawnych. Fundacje rodzinne zostaną, co do zasady, objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie oznacza, że fundacja rodzinna nie będzie opodatkowywać podatkiem dochodowym dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od spółek, których będzie właścicielem lub udziałowcem. Środki pochodzące z tych źródeł zostaną opodatkowane ewentualnie po stronie beneficjentów, w przypadku otrzymania przez nich świadczenia od fundacji rodzinnej. Proponowana stawka podatku ma wynieść w takim przypadku 15% podstawy opodatkowania. Samo założenie fundacji ma być jednak neutralne podatkowo.

Fundacja prywatna w Lichtesteinie – zasady opodatkowania

Fundacja w Lichtensteinie co do zasady nie prowadzi  bieżącej działalności gospodarczej, oprócz takiej, jaka wymagana jest w celu stałego zarządu. Może ona jednak prowadzić działalność gospodarczą w pewnych przypadkach. Fundacje prowadzące działalność gospodarczą podlegają ogólnym przepisom o rachunkowości i opodatkowaniu podatkiem dochodowym według standardowej stawki 12,5%. Te, które nie prowadzą bieżącej działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu tzw. „Private Wealth Structure Entity” (PVS) . Co daje możliwość korzystania z uiszczenia minimalnej, stałej kwoty podatku w wysokości CHF 1.800 rocznie. Wniesienie aktywów do fundacji, nie podlega opodatkowaniu. W przypadku, gdy fundacja w danym okresie rozliczeniowym odnotuje stratę podatkową, istnieje możliwość przenoszenia jej na kolejne okresy rozliczeniowe, bez limitu czasowego.

Którą fundację wybrać?

Podsumowując, fundacja rodzinna jest więc środkiem do celu – funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia i zabezpieczenia potrzeb finansowych beneficjentów. Projektowana w Polsce instytucja fundacji rodzinnej oraz jej założenia, odwzorowują zagraniczne rozwiązania. Chociaż przepisy jej dotyczące nie są tak eleastyczne jak za granicą. Wprowadzenie fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego, będzie odpowiedzią na potrzeby polskich firm rodzinnych i odpowiedniego ustalenia w nich zasad sukcesji. Warto jednak przemyśleć, czy w naszym przypadku bardziej atrakcyjna nie okaże się fundacja zagraniczna.

Konferencja dla przedsiębiorców

Już 29 marca 2023 r. organizujemy konferencję „Firma bez ryzyka. Zagraniczne narzędzia budowania bezpiecznego biznesu”, na której będzie poruszana kwestia fundacji prywatnej oraz rodzinnej. Więcej informacji oraz zapisy na >stronie<.

 

autor: aplikantka adwokacka Aleksandra Pruszyńska

 

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes w Polsce