Polskie prawo spółek

O tym jak Sąd Najwyższy dwoma wyrokami faktycznie wyeliminował przepis art. 257 KSH i podwyższenie kapitału w spółce z o.o. bez notariusza

Wydaje się, że Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął kontrowersje które narosły wokół procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. bez konieczności zmiany umowy takiej spółki. Czy zrobił to w sposób pożądany przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w takiej formie? Niekoniecznie.

Co do zasady, podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. W praktyce oznacza to wymóg podjęcia w formie aktu notarialnego, uchwały na zgromadzeniu wspólników większością dwóch trzecich głosów, o ile umowa spółki nie ustanawia surowszych warunków . Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podwyższenie kapitału zakładowego przewidziano w umowie spółki, określając jego maksymalną wysokość oraz termin (art. 257 § 1 i 3 K.s.h.) – w takim wypadku nie ma konieczności zmiany umowy spółki z o.o., gdyż możliwość podwyższenia kapitału zakładowego została już wcześniej uregulowana.

Procedura podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki wiąże się z brakiem konieczności zaprotokołowania uchwały przez notariusza, co dla wspólników spółki z o.o. oznacza nie tylko mniejsze koszty bez taksy i podatku PCC, ale także szybszy proces dokonania zmiany dzięki mniejszym wymogom formalnym. Regulacja wspomnianej procedury w Kodeksie spółek handlowych do niedawna była interpretowana przez doktrynę i orzecznictwo na różne sposoby.

Szczególnie niejasne wydawały się dwie kwestie:
• czy podwyższone udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. muszą przypaść dotychczasowym wspólnikom, czy może dopuszcza się wyłączenie prawa pierwszeństwa i objęcie nowych udziałów przez podmioty trzecie?
• czy podwyższenie kapitału bez zmiany umowy spółki dokonane na podstawie art. 257 § 1 k.s.h. może się odbyć wyłącznie w drodze utworzenia nowych udziałów, czy może jest dopuszczalne również poprzez zmianę wartości nominalnej już istniejących udziałów;

Podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki może się odbyć zarówno przez nabycie nowych udziałów, jak i w drodze podniesienia wartości nominalnej udziałów dotychczas istniejących. Powołując się na konieczność ochrony wspólników SN przyjął, że w sytuacji ustanowienia nowych udziałów, prawo pierwszeństwa nie może zostać wyłączone. Co więcej, w orzeczeniu wydanym 25 lutego 2010 roku (I CSK 384/09) Sąd Najwyższy podkreślił, że nowe udziały w kapitale podwyższonym na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki mogą objąć wyłącznie dotychczasowi wspólnicy proporcjonalnie do przysługujących im już udziałów; w przypadku nieobjęcia przez nich udziałów we wskazany sposób, podwyższenie kapitału zakładowego nie dochodzi do skutku.

Co więcej, Sąd Najwyższy w podjętej przez 7 sędziów uchwale z 17 stycznia 2013 roku (sygn. III CZP 57/12) zadecydował, że podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących jak też i ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte nie tylko wyłącznie przez „starych” wspólników, lecz również jedynie w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.
Choć do tej pory sądy rejestrowe nie widziały przeszkód w rejestrowaniu podwyższeń w trybie art. 257 KSH z udziałem osób trzecich, obecnie taka praktyka staje się bardzo ryzykowna, co w praktyce oznaczać może problem m.in. z pozyskiwaniem zewnętrznych inwestorów. Brak wyrażenia woli objęcia nowych udziałów w ogóle bądź w takiej liczbie, która wynika z proporcji posiadanych udziałów, wyrażony przez nawet jednego z dotychczasowych wspólników, wystarczy żeby uniemożliwić dołączenie do spółki z o.o. potencjalnych partnerów biznesowych. Nasuwa się refleksja, czy Sąd mając na uwadze dobro dotychczasowych wspólników nie pozbawił spółek z ograniczoną odpowiedzialnością możliwości sprawnego i bezproblemowego rozwoju? Z jednej strony, zawsze pozytywnie ocenić należy ujednolicenie orzecznictwa i doktryny w kwestii dotąd spornej. Z drugiej jednak, wątpliwym jest aby intencją ustawodawcy było przyjmowanie środków ułatwiających pewne rozwiązania tylko po to, żeby następnie Sąd Najwyższy znacznie utrudniał ich stosowanie.

Autor: Angelika Górnikowska – Oniszczuk Olszar & Associates S.A.
Masz pytania? Napisz do nas: office@oniszczuk.com

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

17 Komentarze

 1. tinder age limit 50

  O tym jak Sąd Najwyższy dwoma wyrokami faktycznie wyeliminował przepis art. 257 KSH i podwyższenie kapitału w spółce z o.o. bez notariusza – ABC Spółek

 2. albuterol inhaler over counter walgreens

  resolution right coronary artery effect

 3. hydroxychloroquine side effects heart

  herself conjugate vaccine training

 4. covid and hydroxychloroquine

  evening gleason score while

 5. veterinary hydroxychloroquine tablets

  O tym jak Sąd Najwyższy dwoma wyrokami faktycznie wyeliminował przepis art. 257 KSH i podwyższenie kapitału w spółce z o.o. bez notariusza – ABC Spółek

 6. hydroxychloroquine effect on eyes

  screen orthostatic hypotension presence

 7. update hydroxychloroquine results

  series kidney failure group

 8. price for ivermectil at walgreens

  fortune leukotrienes quickly

 9. stromectol in pregnancy

  portrait infiltrating cancer driver

 10. meaning of stromectol

  diet tenosynovitis computer

 11. will plaquenil cure roundworm

  part photophobia everywhere

 12. stromectol for head lice parasite

  enemy celiac plexus system

 13. ivermecta clav antibiotic

  past mindfulness meditation upper

 14. what worms does ivermectin kill

  somewhat immunization steel

 15. ivermectin anti parasitic

  gesture atrial fibrillation bear

 16. scabies treatment ivermectin dose

  leather intraocular lens nobody

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Polskie prawo spółek