Biznes za granicą

Jak zmieni się opodatkowanie spółek w Dubaju w roku 2023?

Jak powszechnie wiadomo kraje Zatoki Perskiej z reguły utrzymują podatki na bardzo niskim poziomie lub w ogóle ich nie wprowadzają. W ten sposób przyciągają do siebie zagranicznych inwestorów, imigrantów i właścicieli międzynarodowych firm. Opodatkowanie spółek w Dubaju i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) do niedawna było zerowe. W kraju tym nie występuje też żaden podatek od osób fizycznych (PIT) ani podatek od spadków i darowizn. Do niedawna nie obowiązywał też żaden podatek VAT. Ostatnio zaczyna się to jednak powoli zmieniać. Stosunkowo niski podatek VAT (w wysokości 5%) wprowadzono w styczniu 2018 roku, wraz z akcyzą na konkretne produkty uznane przez rząd za szkodliwe, np. alkohol czy papierosy. W ostatnich latach wprowadzono też podatek od osób prawnych, który nakładano jednak tylko na przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem ropy naftowej i na banki zagraniczne.

Nowe zasady

W ramach reformy Ministerstwo Finansów ZEA (MoF) ogłosiło 31 stycznia 2022 r. zmieniło opodatkowanie spółek w Dubaju. Ogłoszono wprowadzenie federalnego podatku od osób prawnych lub reżimu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który będzie miał zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw w ZEA, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się wydobyciem zasobów naturalnych. Pod pewnymi warunkami reżim CIT w ZEA może mieć również zastosowanie do osób fizycznych, które posiadają rejestrację handlową w celu prowadzenia takiej działalności.

Federalny CIT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. we wszystkich siedmiu poszczególnych Emiratach po raz pierwszy. ZEA, wspierając wysiłki OECD na rzecz stworzenia globalnej minimalnej stawki CIT, ogłosiły wprowadzenie systemu podatku od osób prawnych zgodnego z nowym międzynarodowym standardem podatkowym.

MOF udostępnił ostatnio więcej szczegółów na temat regulacji i rozpoczął trzytygodniowe internetowe konsultacje publiczne z zainteresowanymi stronami, doradcami biznesowymi i profesjonalistami podatkowymi, ujawniając kilka ważnych informacji na temat tego, kiedy co i jak nowego systemu podatku od osób prawnych.

Harmonogram

W dniu 1 lipca 2023 r. nowy system CIT wejdzie w życie dla pełnych lat obrotowych. Każda spółka, której rok podatkowy rozpoczyna się 1 lipca 2023 r. i kończy 30 czerwca 2024 r., będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób prawnych od 1 lipca 2023 r. Termin złożenia pierwszego zeznania podatkowego przypadałby prawdopodobnie na koniec 2024 roku.

Każda firma, której rok kalendarzowy rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r. i kończy 31 grudnia 2023 r., będzie zobowiązana do zapłaty podatku CIT od osób prawnych od 1 stycznia 2024 r. Termin złożenia pierwszego zeznania podatkowego przypadałby prawdopodobnie na połowę 2025 r.

Rejestracja w Federalnym Urzędzie Podatkowym (FTA) i uzyskanie numeru rejestracji podatkowej będzie obowiązkowe dla wszystkich firm podlegających CIT. Firmy muszą złożyć zeznania podatkowe w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia okresu podatkowego wraz z towarzyszącymi im harmonogramami i płatnościami.

Struktura podatkowa

Zgodnie z propozycjami OECD dotyczącymi minimalnej stawki podatkowej w ramach inicjatywy BEPS (base erosion and profit shifting), zaprojektowano różne stawki podatkowe, które będą chronić małe przedsiębiorstwa, nakładając jednocześnie wyższe stawki podatkowe na duże korporacje międzynarodowe. Podatek nie będzie nakładany w przypadku rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu nieprzekraczającego 375 000 AED. Stawki podatkowe będą wynosić:

Dla przedsiębiorstw w kontynentalnych ZEA obowiązywać będzie 9% stawka CIT od rocznego dochodu przekraczającego 375 000 AED.

CIT będzie miał zastosowanie dla firm z wolnej strefy i będą one zobowiązane do rejestracji i złożenia deklaracji CIT. Te firmy, jednak nadal będzie korzystać z wakacji CIT lub Nil opodatkowania pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów regulacyjnych. Nie mogą prowadzić działalności w kontynentalnej ZEA.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Wyższa stawka podatkowa będzie miała zastosowanie do dużych przedsiębiorstw wielonarodowych, które spełniają kryteria w ramach „Filaru drugiego” OECD, mających skonsolidowane globalne przychody przekraczające 3,15 mld AED.

Zakres stosowania i zwolnienie

Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ZEA będą podlegać nowemu federalnemu CIT w wysokości 9%, chyba że zostaną zwolnione. Przedsiębiorstwa i działalność handlowa we wszystkich siedmiu emiratach będą podlegać CIT. Osoby posiadające oficjalną licencję lub pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie zawodu również zostaną objęte nowym systemem podatkowym CIT.

Przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem zasobów naturalnych będą nadal podlegać podatkowi USE wydanemu przez dany emirat i nie będą podlegać CIT. Osoby fizyczne uzyskujące dochód w ramach działalności osobistej, np. wynagrodzenie lub dochód z inwestycji, o ile działalność generująca dochód nie wymaga uzyskania licencji handlowej, nie będą podlegały opodatkowaniu CIT.

Ceny transferowe

Zgodność z zasadami cen transferowych i wymogami dotyczącymi dokumentacji określonymi w Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych jest obecnie obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorstw w ZEA. Żaden podatek u źródła nie ma zastosowania do krajowych i transgranicznych płatności o dowolnym charakterze. Każdy zagraniczny podatek CIT nałożony na dochód podlegający opodatkowaniu w ZEA będzie mógł zostać uznany za ulgę podatkową w stosunku do zobowiązania z tytułu podatku CIT.

Administracja CIT

Federalny Urząd Podatkowy ZEA (FTA) jest odpowiedzialny za opodatkowanie spółek w Dubaju. Przedsiębiorstwa muszą zarejestrować się dla celów CIT i będą zobowiązane do złożenia drogą elektroniczną jednej deklaracji CIT za rok finansowy.

Nie będzie wymogu składania tymczasowych lub zaliczkowych deklaracji CIT ani żadnych zaliczek na podatek. Grupa przedsiębiorstw z ZEA może utworzyć grupę podatkową, która może być traktowana jako jeden podatnik po spełnieniu określonych warunków. Konieczne będzie złożenie jednej deklaracji podatkowej dla całej grupy. MOF ZEA planuje wydać szczegółowe informacje na temat systemu podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r.

Potencjalna ocena skutków systemu CIT ma kluczowe znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności i przygotowania do wymogów zgodności z CIT. Wszystkie przedsiębiorstwa i działalność handlowa muszą ocenić, czy istniejąca funkcja podatkowa, w tym ludzie, procesy, systemy i technologie są odpowiednie do skutecznego spełnienia wymogów systemu CIT.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą