Podatki

Noworoczne 14 istotnych zmian w podatkach, które musisz znać

Wraz z nadejściem Nowego Roku wchodzi w życie kilka kluczowych zmian w prawie podatkowym. Według ustawodawcy wszystkie one służą przede wszystkim uszczelnieniu systemu w celu redukcji powiększającej się corocznie luki podatkowej. Szacowana tzw. luka w podatku VAT za 2016 rok to aż 45 mld zł. Poniżej przedstawiamy Państwu po krótce najważniejsze wprowadzone zmiany.
 1. Nowe limity podatkowe
 W 2017 roku małym podatnikiem w podatkach PIT, CIT i VAT jest przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczył 5.157.000 zł. Zmiana ta wiąże się ze wzrostem niektórych limitów podatkowych uzależnionych ściśle od kursu euro, będącego podstawą obliczeń. Wyliczenie limitów na kolejny rok, które określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości są ustalane na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W ubiegłym roku pierwszy dzień roboczy przypadł na 3 października 2016 r. Kurs euro z tego dnia (tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł. W związku z tym, że był on wyższy (4,2976 zł) w porównaniu do 2015 r. (4,2437 zł) wzrośnie wysokość kwot, które są wyszczególnione w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości.
2. Jednorazowy odpis administracyjny
2017 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 215.000 zł, co jest kwotą wyższą w porównaniu do ubiegłego roku (212.000 zł). Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
3. Wzrost kar za błędy podatkowe
 Od tego roku obowiązują wyższe kary i grzywny za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych. Wiąże się to ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które jest podstawą wyliczenia kar i grzywien. Od 2017 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2.000 zł (w 2016 r. była to kwota 1.850 zł). Oznacza to zarazem wzrost zagrożenia niedopełnienia obowiązków podatkowych. Odpowiedzialność za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe dotyczy osób, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe, np. niezłożenie w terminie zeznania podatkowego PIT-36 lub deklaracji VAT-7.

4. Ceny transferowe na nowych zasadach
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przewidujące istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących problematyki cen transferowych. Nowe przepisy precyzują i rozszerzają zakres dotychczasowych obowiązków dokumentacyjnych. Najważniejsze zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych dotyczą m.in. zwiększenia progu powiązań kapitałowych (z 5 % do 25 %) czy wprowadzenie nowych progów wartościowych do ustalenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.
5. Stawki VAT
Większość zmian dotyczących podatku VAT weszły wraz z początkiem 2017 roku. Najważniejsza z nich to przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 r. Zmienił się również limit zwolnienia podmiotowego oraz warunki szybszego zwrotu podatku. Zauważmy, że stosowanie stawek 23% (zamiast 22%) i 8% (zamiast 7%) oraz stawki należnego rolnikom ryczałtowym zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7% (zamiast 6,5%) oraz stawki ryczałtu dla taksówkarzy w wysokości 4% (zamiast 3%) ma charakter tymczasowy. Standardowe stawki będą stosowane najwcześniej od 1 stycznia 2019 r.
 6. Wyższy limit zwolnienia podmiotowego
Bardzo ważną zmianą jest podwyższenie limitu tzw. zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł (w ubiegłym roku limit tego zwolnienia wynosi 150.000 zł). Po zmianach z podwyższonego limitu będą również mogli skorzystać podatnicy:
1) u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł,
2) podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, wyniosła od 150.000 zł do 200.000 zł.
7. Nowe warunki szybszego zwrotu VAT
Kolejna ważna zmiana polega na określeniu nowych warunków skracania terminu zwrotu różnicy podatku do 25 dni. Skracanie terminu zwrotu różnicy podatku do 25 dni jest możliwe jeżeli:
1) należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej i podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
2) łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (nieuregulowanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekracza 15 000 zł,
3) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
4) podatnik przez kolejne dwa lata poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje oraz terminowo rozliczał podatki stanowiące dochód budżetu państwa.
8. Większość deklaracji VAT wyślemy elektronicznie
Obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych nakłada art. 99 ust. 11b ustawy o VAT . W 2017 r. obowiązek ten dotyczy jednak tylko niektórych podatników, czyli takich którzy są:
1) zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcą tych towarów lub usług;
3) zobowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust. 1c ustawy o CIT do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pozostali podatnicy będą obowiązkowo składać elektroniczne deklaracje
1 stycznia 2018 r.
 9. Nowe uprawnienia dla urzędników
Zgodnie z dodanym art. 112b, w razie stwierdzenia, że podatnik  w złożonej deklaracji podatkowej np. wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, bądź nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, naczelnicy urzędów skarbowych oraz organy kontroli podatkowej mają prawo do ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego
Standardowa wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa, wynosi 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy.
W przypadkach wskazanych w art. 112c ustawy o VAT kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego została podwyższona do 100%. Jest tak – w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z poniżej wymienionych faktur – w razie stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku naliczonego, wynika z faktur, które:
1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego.
10. Mali podatnicy zapłacą 15 % CIT  
Bardzo ważną zmianą jaka weszła w życie jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Ponadto, ustawa przewiduje liczne zmiany mające służyć doprecyzowaniu rozwiązań już funkcjonujących, wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.
11. Katalog przychodów uznawanych za osiągnięte na terytorium Polski
Nowelizacja zakłada (art. 3) wprowadzenie do ustawy katalogu przychodów, które uznawane są za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Katalog ma charakter otwarty. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowego katalogu wyłoniła się m.in. na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych, które termin „dochody osiągane na terytorium Polski” wykładały ściśle, nierzadko na korzyść podatników, orzekając, iż źródłem danego dochodu nie było terytorium Polski.
12. Wymiana udziałów
Po zmianach art. 12 ust. 4d ustawy CIT dotyczący neutralności podatkowej transakcji wymiany udziałów nie znajdzie zastosowania w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4). Podobny zapis obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dywidend – (por. art. 22c ustawy CIT).
 13. Ustalanie przychodu z tytułu objęcia udziałów
Zmienia się też zasada ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jej zorganizowana część. W miejsce wartości nominalnej przychodem od tego roku jest określona w statucie, umowie spółki lub innym dokumencie wartość przedmiotu wkładu; jeżeli jednak wartość ta odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej tego wkładu. Przedmiotowa zmiana wpływa odpowiednio na brzmienie przepisów w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów, m.in. art. 15 ust. 1j i 1k ustawy CIT.
14. Limit zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych gotówką
Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT dotyczące kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych gotówką. W skutek zmiany podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatności dokonano bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. gotówkowo). Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca będzie regulował płatności powyżej 15.000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego, wtedy będzie mógł je zaliczać do kosztów podatkowych przy rozliczaniu PIT oraz CIT. Zgodnie z przepisem przejściowym zmieniane regulacje ustawy PIT oraz ustawy o CIT mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15.000 euro) limitu. Dodatkowo nowych zasad związanych z korektą nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Mateusz Lewicki
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12885
http://profit-kancelaria.pl/

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

24 Komentarze

 1. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|

 2. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!|

 3. Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a great web-site.

 4. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 5. This post will help the internet visitors for building up new weblog or even a blog from start to end.|

 6. fundavina kbraavdar4 aygnhkn beirdemirta1 bedri1can905 bedribedri123

 7. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I’m hoping to provide something again and aid others such as you aided me.|

 8. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 9. Everything is very open with a precise clarification of the issues. It was definitely informative. Your website is very useful. Thanks for sharing!|

 10. Way cool! Some very valid points!

 11. instagram follower kaufen

 12. I couldn’t resist commenting

 13. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.|

 14. Hello, of course this article is genuinely pleasant and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.|

 15. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.|

 16. certainly like your website however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality then again I’ll definitely come again again.|

 17. 12nefes 1453suat 1297_arif merakl3 1676sa 159farhad

 18. anonim23768 ankon0644 anlses alparslan162 keremkara20 bar77330741

 19. Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!|

 20. It’s really a cool and useful piece of info. I’m glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.|

 21. Way cool! Some very valid points!

 22. Limit Ajans

 23. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this during my hunt for something regarding this.|

Dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej z kategorii: Podatki