Podatki

Noworoczne 14 istotnych zmian w podatkach, które musisz znać

Wraz z nadejściem Nowego Roku wchodzi w życie kilka kluczowych zmian w prawie podatkowym. Według ustawodawcy wszystkie one służą przede wszystkim uszczelnieniu systemu w celu redukcji powiększającej się corocznie luki podatkowej. Szacowana tzw. luka w podatku VAT za 2016 rok to aż 45 mld zł. Poniżej przedstawiamy Państwu po krótce najważniejsze wprowadzone zmiany.
 1. Nowe limity podatkowe
 W 2017 roku małym podatnikiem w podatkach PIT, CIT i VAT jest przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczył 5.157.000 zł. Zmiana ta wiąże się ze wzrostem niektórych limitów podatkowych uzależnionych ściśle od kursu euro, będącego podstawą obliczeń. Wyliczenie limitów na kolejny rok, które określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości są ustalane na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W ubiegłym roku pierwszy dzień roboczy przypadł na 3 października 2016 r. Kurs euro z tego dnia (tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł. W związku z tym, że był on wyższy (4,2976 zł) w porównaniu do 2015 r. (4,2437 zł) wzrośnie wysokość kwot, które są wyszczególnione w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości.
2. Jednorazowy odpis administracyjny
2017 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 215.000 zł, co jest kwotą wyższą w porównaniu do ubiegłego roku (212.000 zł). Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
3. Wzrost kar za błędy podatkowe
 Od tego roku obowiązują wyższe kary i grzywny za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych. Wiąże się to ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które jest podstawą wyliczenia kar i grzywien. Od 2017 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2.000 zł (w 2016 r. była to kwota 1.850 zł). Oznacza to zarazem wzrost zagrożenia niedopełnienia obowiązków podatkowych. Odpowiedzialność za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe dotyczy osób, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe, np. niezłożenie w terminie zeznania podatkowego PIT-36 lub deklaracji VAT-7.

4. Ceny transferowe na nowych zasadach
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przewidujące istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących problematyki cen transferowych. Nowe przepisy precyzują i rozszerzają zakres dotychczasowych obowiązków dokumentacyjnych. Najważniejsze zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych dotyczą m.in. zwiększenia progu powiązań kapitałowych (z 5 % do 25 %) czy wprowadzenie nowych progów wartościowych do ustalenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.
5. Stawki VAT
Większość zmian dotyczących podatku VAT weszły wraz z początkiem 2017 roku. Najważniejsza z nich to przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 r. Zmienił się również limit zwolnienia podmiotowego oraz warunki szybszego zwrotu podatku. Zauważmy, że stosowanie stawek 23% (zamiast 22%) i 8% (zamiast 7%) oraz stawki należnego rolnikom ryczałtowym zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7% (zamiast 6,5%) oraz stawki ryczałtu dla taksówkarzy w wysokości 4% (zamiast 3%) ma charakter tymczasowy. Standardowe stawki będą stosowane najwcześniej od 1 stycznia 2019 r.
 6. Wyższy limit zwolnienia podmiotowego
Bardzo ważną zmianą jest podwyższenie limitu tzw. zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł (w ubiegłym roku limit tego zwolnienia wynosi 150.000 zł). Po zmianach z podwyższonego limitu będą również mogli skorzystać podatnicy:
1) u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł,
2) podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, wyniosła od 150.000 zł do 200.000 zł.
7. Nowe warunki szybszego zwrotu VAT
Kolejna ważna zmiana polega na określeniu nowych warunków skracania terminu zwrotu różnicy podatku do 25 dni. Skracanie terminu zwrotu różnicy podatku do 25 dni jest możliwe jeżeli:
1) należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej i podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
2) łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (nieuregulowanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekracza 15 000 zł,
3) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
4) podatnik przez kolejne dwa lata poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje oraz terminowo rozliczał podatki stanowiące dochód budżetu państwa.
8. Większość deklaracji VAT wyślemy elektronicznie
Obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych nakłada art. 99 ust. 11b ustawy o VAT . W 2017 r. obowiązek ten dotyczy jednak tylko niektórych podatników, czyli takich którzy są:
1) zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcą tych towarów lub usług;
3) zobowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust. 1c ustawy o CIT do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pozostali podatnicy będą obowiązkowo składać elektroniczne deklaracje
1 stycznia 2018 r.
 9. Nowe uprawnienia dla urzędników
Zgodnie z dodanym art. 112b, w razie stwierdzenia, że podatnik  w złożonej deklaracji podatkowej np. wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, bądź nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, naczelnicy urzędów skarbowych oraz organy kontroli podatkowej mają prawo do ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego
Standardowa wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa, wynosi 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy.
W przypadkach wskazanych w art. 112c ustawy o VAT kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego została podwyższona do 100%. Jest tak – w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z poniżej wymienionych faktur – w razie stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku naliczonego, wynika z faktur, które:
1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego.
10. Mali podatnicy zapłacą 15 % CIT  
Bardzo ważną zmianą jaka weszła w życie jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Ponadto, ustawa przewiduje liczne zmiany mające służyć doprecyzowaniu rozwiązań już funkcjonujących, wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.
11. Katalog przychodów uznawanych za osiągnięte na terytorium Polski
Nowelizacja zakłada (art. 3) wprowadzenie do ustawy katalogu przychodów, które uznawane są za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Katalog ma charakter otwarty. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowego katalogu wyłoniła się m.in. na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych, które termin „dochody osiągane na terytorium Polski” wykładały ściśle, nierzadko na korzyść podatników, orzekając, iż źródłem danego dochodu nie było terytorium Polski.
12. Wymiana udziałów
Po zmianach art. 12 ust. 4d ustawy CIT dotyczący neutralności podatkowej transakcji wymiany udziałów nie znajdzie zastosowania w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4). Podobny zapis obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dywidend – (por. art. 22c ustawy CIT).
 13. Ustalanie przychodu z tytułu objęcia udziałów
Zmienia się też zasada ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jej zorganizowana część. W miejsce wartości nominalnej przychodem od tego roku jest określona w statucie, umowie spółki lub innym dokumencie wartość przedmiotu wkładu; jeżeli jednak wartość ta odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej tego wkładu. Przedmiotowa zmiana wpływa odpowiednio na brzmienie przepisów w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów, m.in. art. 15 ust. 1j i 1k ustawy CIT.
14. Limit zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych gotówką
Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT dotyczące kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych gotówką. W skutek zmiany podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatności dokonano bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. gotówkowo). Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca będzie regulował płatności powyżej 15.000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego, wtedy będzie mógł je zaliczać do kosztów podatkowych przy rozliczaniu PIT oraz CIT. Zgodnie z przepisem przejściowym zmieniane regulacje ustawy PIT oraz ustawy o CIT mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15.000 euro) limitu. Dodatkowo nowych zasad związanych z korektą nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Mateusz Lewicki
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12885
http://profit-kancelaria.pl/

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

206 Komentarze

 1. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|

 2. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!|

 3. Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a great web-site.

 4. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 5. This post will help the internet visitors for building up new weblog or even a blog from start to end.|

 6. fundavina kbraavdar4 aygnhkn beirdemirta1 bedri1can905 bedribedri123

 7. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I’m hoping to provide something again and aid others such as you aided me.|

 8. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 9. Everything is very open with a precise clarification of the issues. It was definitely informative. Your website is very useful. Thanks for sharing!|

 10. Way cool! Some very valid points!

 11. instagram follower kaufen

 12. I couldn’t resist commenting

 13. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.|

 14. Hello, of course this article is genuinely pleasant and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.|

 15. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.|

 16. certainly like your website however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality then again I’ll definitely come again again.|

 17. 12nefes 1453suat 1297_arif merakl3 1676sa 159farhad

 18. anonim23768 ankon0644 anlses alparslan162 keremkara20 bar77330741

 19. Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!|

 20. It’s really a cool and useful piece of info. I’m glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.|

 21. Way cool! Some very valid points!

 22. Limit Ajans

 23. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this during my hunt for something regarding this.|

 24. En güvenilir bahis siteleri 2022 için hemen ziyaret et.

 25. En güvenilir bahis siteleri 2022 için hemen ziyaret et.

 26. En güvenilir bahis siteleri 2022 için hemen ziyaret et.

 27. En güvenilir bahis siteleri listesi için hemen web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 28. xcxzcxzcxzcx

 29. sdsdsdsdsdsdsadsada

 30. hellooosadsahellooosadsahellooosadsahellooosadsa

 31. sdsadsadsadsdsads

 32. gorabet- burada.en yeni adresi hizmetinizde.ada.

 33. gorabet- burada.en yeni adresi hizmetinizde

 34. gorabet- burada.

 35. gorabet- burada.

 36. bitcoin nasıl alınır dediğiniz an s

 37. bitcoin nasıl alınır cevabını arıyorsanız buraya bakin.

 38. coin nasıl alınır sorusunun cevabı burada.

 39. instagram takipci satın alma fırsatını

 40. instagram takipci satın alma fırsatını ka

 41. instagram takipci satın alma fırsatını kaçırmayın.

 42. ilelebet giriş işlemleri burada yapılır.

 43. twitter trend topic satın

 44. twitter trend topic

 45. hello my names is tom. very nice content.

 46. bahis sitesi dolandırıcısıy

 47. dolandırılmak isteyen gelsin.

 48. instagram beğeni satın al ve instagram takipçi satın alma

 49. tiktok beğeni satın alma sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 50. instagram beğeni almak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 51. instagram takipçi satın almak için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

 52. genel blog gönderil için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

 53. very nice content

 54. Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.|

 55. gagagagagsdsadsa

 56. very nice comment.

 57. veri nice comment…

 58. I every time spent my half an hour to read this web site’s content every day along with a cup of coffee.|

 59. Wonderful site. Lots of helpful info here. I am sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you in your effort!

 60. If you are going for finest contents like me, just pay a visit this web site every day for the reason that it provides feature contents, thanks|

 61. asdsdsadsadsad sdsadas dasdas

 62. What’s up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views are good in favor of new people.|

 63. Keep on working, great job!|

 64. My family members always say that I am killing my time here at web, however I know I am getting familiarity everyday by reading thes pleasant content.|

 65. My brother suggested I would possibly like this web site. He was entirely right. This put up truly made my day. You can not believe just how so much time I had spent for this info! Thank you!

 66. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.|

 67. It is the best time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I’ve learn this post and if I may I want to counsel you some fascinating issues or tips.

  Perhaps you can write next articles regarding this
  article. I wish to read more issues approximately it!

 68. Sende sms onay sistemi bilgi blogunu ziyaret etmek istiyorsan doğru yerdesin.

 69. I’m gone to tell my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to get updated from most recent news update.|

 70. yeni cıkan tokenimiz çok kısa sürede populer konumda olacagından eminiz kazanma fırsatı çok uzakta degil.

 71. Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I’m impressed! Very useful information specially the final part 🙂 I care for such info a lot. I used to be looking for this particular information for a very lengthy time. Thank you and good luck. |

 72. There’s definately a lot to find out about this topic. I like all of the points you made. Great blog here, Also your site loads up fast.

 73. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

 74. I do agree with all the concepts you have offered in your post. They are really convincing and will definitely work. Thank you for the post.

 75. Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further write ups thanks once again.

 76. There’s definately a lot to find out about this topic. I like all of the points you made. Great blog here, Also your site loads up fast.

 77. veteriner hekimlik hakkında bilgileri websitemden bulabilirsiniz

 78. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

 79. I feel that is one of the such a lot significant info for me. And i am happy studying your article. But wanna observation on some common issues, The web site taste is ideal, the articles is in reality great. Good process, cheers

 80. Hey there I am so happy I found your blog, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.|

 81. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

 82. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now.

 83. You ave made some really good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 84. There’s definately a lot to find out about this topic. I like all of the points you made. Great blog here, Also your site loads up fast.

 85. Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing.

 86. You ve done great job, Thx!

 87. I’m very happy to uncover this site. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you book-marked to see new information on your web site.

 88. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity. Guess I will just bookmark this web site.

 89. I’m very happy to uncover this site. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you book-marked to see new information on your web site.

 90. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

 91. You ave made some really good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 92. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 93. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

 94. Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing.

 95. I’m very happy to uncover this site. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you book-marked to see new information on your web site.

 96. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity. Guess I will just bookmark this web site.

 97. It is really a great and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 98. I visited many web pages except the audio quality for audio songs existing at this website is actually excellent.|

 99. It is really a great and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 100. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 101. You ave made some really good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 102. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now.

 103. Good respond in return of this question with solid arguments and explaining the whole thing concerning that.|

 104. I think the admin of this site is in fact working hard in support of his website, since here every information is quality based stuff.|

 105. What a material of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge concerning unpredicted emotions.|

 106. I love what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to my own blogroll.|

 107. Admiring the persistence you put into your blog and in depth information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 108. An intriguing discussion is worth comment. I do think that you ought to write more on this topic, it might not be a taboo matter but usually people do not discuss such subjects. To the next! All the best!!

 109. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity. Guess I will just bookmark this web site.

 110. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

 111. It is really a great and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 112. It’s actually a cool and useful piece of information. I am happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

 113. Remarkable! Its truly amazing post, I have got much clear idea concerning from this piece of writing.|

 114. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 115. Thank you a bunch for sharing this with all of us you really realize what you are speaking about! Bookmarked. Kindly additionally visit my web site =). We may have a hyperlink exchange agreement between us|

 116. Everyone loves it when people get together and share views. Great website, keep it up!|

 117. This excellent website truly has all the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask. |

 118. Appreciate this post. Let me try it out.|

 119. Hi there! This article couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!|

 120. Heya i’m for the first time here. I found this board and I to find It really helpful & it helped me out much. I’m hoping to offer something again and help others such as you aided me.|

 121. Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s webpage link on your page at proper place and other person will also do similar in support of you.|

 122. İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız,ondan hiç söz etmeyin – Blaise Pascal

 123. Aşk Doğal Değil, insanın Yapısı Bir şey ve onların En yücesidir. – Octavio Pacz

 124. Öğrenmeye devam eden herkes genç kalır. Henry Ford

 125. Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir! – Che Guevara

 126. Dünyanın en güç işi bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir.

 127. Hayatta asıl önemli olan şey istediğini almak değil. Aldıktan sonra onu hala isteyip istememektir.

 128. Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir! – Che Guevara

 129. Öğrenmeye devam eden herkes genç kalır. Henry Ford

 130. Miskin Adem oğlanı, nefse zebun olmuştur. Hayvan canavar gibi, otlamağa kalmıştır.

 131. İnsan sahip olduklarının toplamı değil fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. -Jean Paul Sartre

 132. Kendinizde var olana sadık olun. Andre Gide

 133. Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde, noksan da olur. Sakın büyüklenme, elde neler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur…

 134. Düşünme: ruhun kendisi ile konuşmasıdır. Platon

 135. Denizi kurumuş bir balık gibi, halen senin için çırpınıyorum.

 136. We become what we think about. (Ne olmayı düşünüyorsak onu oluruz.) – Earl Nightingale

 137. Gülüşünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa ki yüzünü görmek şart değil; Yüreğinde duruşunu seversin.

 138. Kumarı bırakacağıma bahse girerim!

 139. Aşk Gözle Değil, Ruhla Görür. – William Shakespeare

 140. Mutluluk erԁemin ödülü değil erdemin kenԁisidir. -Baruch Spinoza

 141. Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. -Aristo

 142. Hello there, I found your web site via Google while looking for a related topic, your site came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 143. Bir insan aşık olunca; kıskanır, bağırır, kısıtlar, hesap sorar, sahiplenir… ama; anlayana işte…

 144. instagram türk takipçi satın al cok bas

 145. cok iyi begendim bayan kadın takipci satın li

 146. yabancı takipçi saton al sizler için en iyisi

 147. harika güzel begendim

 148. demet evgar kimdir cok iyi

 149. demet evgar kimdir cok iyi bir oyuncudur

 150. harika bir insan tesekkurler

 151. cok güzel oldu olmuş gi

 152. cok iyi yaaaygulama tebriklerlacak

 153. İyi bir kafaya sahip olmak yetmez; mesele onu iyi kullanmaktır. -Rene Descɑrtes

 154. Aşk denen zıkkım benim de hakkım.

 155. bunu öğrendiğim çok iyi oldu 😅

 156. gelen takipçiler rt ve fav’da yapıyor🤓

 157. bugün de gizli hayranlarımızı öğrendik…

 158. ohaaaa 😳😳😳

 159. Gerçekten inanılmaz ya neler var neler 🙂

 160. twitterda profilime bakanları göreceğimi hiç sanmıyordum 🙂

 161. harika bonus aldim tebrikler

 162. bonus verne siteler harika

 163. Konuşup konuşmamak bir şeyi değiştirmeyecekse, susmamak için bir neden yoktur. – Nuovo Cinema Paradiso

 164. Yeah bookmaking this wasn’t a speculative conclusion great post! .

 165. That is really fascinating, You are an overly skilled blogger. I have joined your feed and sit up for in the hunt for extra of your excellent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 166. Betturkey! sende hemen tıkla ve betturkey kalitesi ile bahis yap.

Dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej z kategorii: Podatki