Podatki

Jak uzyskać szwajcarski paszport? Praktyczny poradnik

Jak uzyskać szwajcarski paszport?

Szwajcarski paszport uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych na świecie. W konsekwencji uzyskanie obywatelstwa Szwajcarii jest procesem złożonym i długotrwałym. Cudzoziemcy bez bezpośredniego związku krwi (poprzez urodzenie lub małżeństwo) ze Szwajcarią  muszą mieszkać w Szwajcarii w jednej gminie, przez co najmniej dziesięć lat, zanim będą mogli ubiegać się o obywatelstwo (z czego trzy w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o obywatelstwo). Lata spędzone w kraju w wieku od 8 do 18 lat liczą się podwójnie. Faktyczny okres zamieszkania musi wynosić co najmniej sześć lat.

Oprócz wymogu zamieszkania, osoby starające się o obywatelstwo muszą wykazać odpowiednią znajomość języka niemieckiego. W mowie minimum na poziomie B1  oraz w piśmie minimum na poziomie A2. Osoby ubiegające się o naturalizację muszą mieć pozwolenie na pobyt typu „C”.

Uzyskanie pozwolenia na pobyt wiąże się z kwestią zatrudnienia na terenie Szwajcarii, ponieważ jest ono uzależnione od pozwolenia na pracę oraz, co bardzo ważne, również w umową na mieszkanie i ubezpieczeniem zdrowotnym. Podsumowując potrzebne są 3 rzeczy: umowa o pracę, umowa na mieszkanie oraz ubezpieczenie zdrowotne (tzw. Krankenkasse) obowiązkowe w Szwajcarii.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
 1. Obywatele UE / EFTA, którzy pracują w Szwajcarii maksymalnie 90 dni w roku kalendarzowym, nie potrzebują specjalnego zezwolenia. Na nich jednak spoczywa obowiązek raportowania, którego przestrzega szwajcarski pracodawca. Rozlokowanie należy zgłosić władzom nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem pracy.

INFORMACJE O RAPORTOWANIU – Szwajcarscy pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników zagranicznych (z krajów UE-27 / EFTA) na krótkoterminowe zlecenia (do 3 miesięcy) w Szwajcarii są zobowiązani do raportowania.

2.Praca zarobkowa trwająca dłużej niż trzy miesiące w roku kalendarzowym jest uzależniona od wydania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pracę jest wydawane po przedstawieniu dowodu zatrudnienia (umowa o pracę). Zezwolenia na pracę są ważne na terenie całej Szwajcarii i uprawniają do zmiany pracy i zawodu. Okres ważności zezwoleń na pracę jest uzależniony od czasu trwania zatrudnienia.

OKRESY:

 1. a) W przypadku zatrudnienia trwającego od trzech miesięcy do jednego roku, pracownicy mają prawo do pozwolenia na krótki pobyt (L EU/EFTA), którego okres ważności odpowiada okresowi trwania umowy o pracę.
 2. b) W przypadku zatrudnienia trwającego rok, kilka lat lub na czas nieokreślony, pracownicy otrzymują zezwolenie na pobyt/pracę (B EU/EFTA), które pozostaje ważne przez okres pięciu lat.
SAMOZATRUDNIENIE

Obywatele państw UE / EFTA (w tym Chorwacji) mają prawo do samozatrudnienia w Szwajcarii, jeśli tam mieszkają. Muszą jednak Państwo być w stanie przedstawić dowód niezależności; np. utworzenie spółki lub stałego przedsiębiorstwa prowadzącego efektywną i zapewniającą środki do życia działalność gospodarczą. Wszystko to należy udokumentować za pomocą ksiąg/dokumentów handlowych. Dodatkowo trzeba potwierdzić, że przez rok nie będzie korzystało się z pomocy społecznej oraz przedstawić biznesplan.

OKRESY

a)Obywatele UE / EFTA, którzy pracują na własny rachunek w Szwajcarii przez maksymalnie 90 dni w roku kalendarzowym, nie potrzebują specjalnego zezwolenia. Muszą jednak zgłosić swoje oddelegowanie władzom co najmniej osiem dni przed rozpoczęciem pracy.

b)Obywatele UE-28/EFTA, którzy chcą pracować na własny rachunek w Szwajcarii, otrzymają początkowo pozwolenie na pobyt ważne przez okres pięciu lat – jeśli przy składaniu wniosku będą w stanie wykazać istnienie efektywnej działalności na własny rachunek.

ZEZWOLENIE NA POBYT

W przypadku dłuższych pobytów obywatele UE-27 / EFTA potrzebują pozwolenia na pobyt. Powiadomienie należy złożyć w gminie zamieszkania/miejsca pracy przed jej rozpoczęciem.

Należy przedstawić:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
 • ważny dowód osobisty lub paszport;

Ponadto, jeśli dana osoba jest zatrudniona:

 • Oświadczenie o zatrudnieniu przez pracodawcę lub świadectwo pracy (np. Umowa o pracę)

Jeśli dana osoba jest samo-zatrudniona, również :

 • Prezentacja dokumentów biznesowych, aby pokazać, że istnieje zarobek pozwalający na normalną egzystencje.

Jeśli z czasem dana osoba będzie musiała ubiegać się o pomoc społeczną, utraci prawo pobytu. 

Za wydawanie zezwoleń odpowiedzialne są kantony. W przypadku pytań dotyczących dokładnych formalności związanych z udzieleniem zezwolenia (gdzie się ubiegać, jaki formularz należy wypełnić, ile czasu to zajmie itp.), Należy kontaktować się z właściwymi władzami kantonalnymi, ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy.

Dodatkowo, potrzebny będzie również rejestr karny (Strafregister). Pracodawca musi zameldować pracownika do Quellensteuer (podatek u źródła wymagany przy obcokrajowcach) wyliczany na podstawie stanu cywilnego, posiadania dzieci bądź nie, przynależności do kościoła bądź nie. Pracownik musi zameldować się w gminie.

RODZAJE ZEZWOLEŃ

 1. L zezwolenie UE / EFTA (zezwolenie na pobyt krótkoterminowy) – obywatele UE-27 / EFTA mają prawo do tego zezwolenia, jeśli mogą udowodnić, że byli zatrudnieni w Szwajcarii od trzech miesięcy do jednego roku. Stosunki pracy trwające krócej niż trzy miesiące w roku kalendarzowym nie wymagają zezwolenia dla członków UE-27 / EFTA; mają one być regulowane w ramach tzw. Procedury powiadamiania. Okres ważności zezwolenia odpowiada okresowi obowiązywania umowy o pracę. Może zostać przedłużony na łączny okres krótszy niż 12 miesięcy.
  Zezwolenia L UE / EFTA bez pracy zarobkowej są wydawane osobom poszukującym pracy ze wszystkich krajów UE / EFTA, ale nie daje to żadnych uprawnień do zabezpieczenia społecznego.
 2. Zezwolenie B UE / EFTA (zezwolenie na pobyt) – Zezwolenia na pobyt dla obywateli państw członkowskich UE-27 / EFTA (obywateli UE-27 / EFTA) są ważne przez pięć lat; jest przyznawane, jeśli obywatel UE-27 / EFTA przedstawi dowód stałego zatrudnienia lub zatrudnienia na czas określony co najmniej 365 dni.

Zezwolenie na pobyt przedłuża się o pięć lat, jeżeli cudzoziemiec spełnia warunki. Jednak za pierwszym razem okres ten może zostać ograniczony do jednego roku, jeżeli dana osoba pozostawała bez pracy z własnej woli przez ponad dwanaście kolejnych miesięcy. Osoby bez pracy zarobkowej ze wszystkich krajów UE / EFTA mają prawo do zezwolenia B UE / EFTA bez pracy zarobkowej, jeśli mogą przedstawić dowód posiadania wystarczających środków finansowych oraz odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego.

 1. Zezwolenie C UE / EFTA (zezwolenie na pobyt stały) W przypadku obywateli UE / EFTA wydawanie zezwolenia na pobyt stały odbywa się na podstawie przepisów AIG(ustawa o cudzoziemcach) oraz porozumień ugodowych, gdyż umowa o swobodnym przepływie osób z UE nie zawiera postanowień dotyczących zezwoleń na pobyt stały. Obywatele państw UE-17 (z wyjątkiem Cypru i Malty) i EFTA otrzymują zezwolenie na pobyt stały po regularnym i nieprzerwanym pobycie przez pięć lat na podstawie ugody lub z uwagi na wzajemne prawa. Nie ma takich umów dla Cypru, Malty, krajów UE-8, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. – TEN RODZAJ KONIECZNY PRZY UBIEGANIU SIĘ O OBYWATELSTWO
 2. Ci EU / EFTA ID (zezwolenie na pobyt z zatrudnieniem) Zezwolenie to jest przeznaczone dla członków rodzin funkcjonariuszy organizacji międzyrządowych i członków zagranicznych przedstawicielstw. Są to małżonkowie i dzieci do 25 roku życia. Okres obowiązywania jest ograniczony do czasu trwania sprawowania funkcji.
 3. Zezwolenie UE / EFTA (zezwolenie na transgraniczne dojazdy do pracy) – Osoby dojeżdżające przez granicę z państw członkowskich UE-27 / EFTA cieszą się mobilnością zawodową i geograficzną. Strefy graniczne już ich nie dotyczą. Istnieje możliwość przebywania i mieszkania w dowolnym miejscu w UE-27 / EFTA i pracowania w dowolnym miejscu w Szwajcarii, jedynym warunkiem jest powrót do miejsca zamieszkania za granicą raz w tygodniu. Zezwolenie na dojeżdżanie do pracy za granicę UE / EFTA jest ważne przez pięć lat, pod warunkiem zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony lub ważnej dłużej niż rok. Jeżeli umowa o pracę została zawarta na okres krótszy niż rok, ale dłuższy niż trzy miesiące, podstawą ważności zezwolenia na dojeżdżanie do pracy transgranicznej jest okres obowiązywania umowy o pracę. Procedura powiadamiania dotyczy okresów zatrudnienia krótszych niż trzy miesiące.
DODATKOWE KWESTIE

Uzyskanie obywatelstwa Szwajcarii odbywa się na poziomie kantonu. Podczas procesu naturalizacji Sekretariat danego Kantonu ds. Migracji bada, czy wnioskodawcy są zintegrowani ze szwajcarskim stylem życia, znają szwajcarskie zwyczaje i tradycje, przestrzegają szwajcarskiej praworządności i czy nie zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Szwajcarii. Następnie Państwowy Sekretariat ds. Migracji zatwierdza wniosek wnioskodawcy o rozpoczęcie procesu naturalizacji, ale nie oznacza to, że obywatelstwo jest pewne.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Podatki